Er guld en “safe-haven”, når aktiemarkedet er i krise?

Categories
Aktier Investering

Den amerikanske investor Warren Buffett har engang udtalt følgende om guld:”Guld er blevet gravet op af jorden i Afrika eller et eller andet sted. Så har vi smeltet det, gravet et andet hul og begravet det igen og betalt folk til at stå og beskytte det. Det har ingen nytte. Hvis nogen så det fra Mars, ville de undre sig.”

Guld har altid været betragtet som en ‘safe haven’ under økonomiske kriser, idet guld er det eneste aktiv med en reel monetær værdi, og som dermed kan benyttes som hedge mod stigende inflation. Der er dog empiriske data, som indikerer, at guld ikke har sin berettigelse i en vel-diversificeret portefølje.

Hvis vi ser på inflationens påvirkning på guldprisen, så viser historiske data, at guld kun har klaret sig afkastmæssigt bedre end aktier, når inflationen har ligget over 6 %. Det gælder perioden januar 1970 – juni 1970 og igen mellem august 1973 – juli 1982. I alle andre perioder, hvor inflationen har været under 6 %, har aktier leveret et bedre afkast end guld. Aktier er ligeledes den eneste aktivklasse, som kontinuerligt har klaret sig bedre end inflationen.

Over de seneste 10 år har det amerikanske S&P 500 indeks haft et samlet afkast på 463 %, og guld har i samme periode haft et afkast på 166 %. Det vil sige, at afkastet på guld, har ligget 10 % p.a. lavere end aktiernes afkast – vel at mærke med samme volatilitet. Se nedenstående oversigt.

Seneste analyse fra Goldman Sachs indikerer en begrænset inflation, når USA og andre større økonomier kommer sig efter Covid-19 pandemien. Over de seneste 20 år har inflationen i USA i gennemsnit været på 1,7 %, hvilket er endnu et argument for, at guld – for den langsigtede investor – ikke har sin berettigelse i en veldiversificeret portefølje.

Formuebeskyttende uafhængig investeringstrategi

Categories
Aktier Investering

Har du styr på din formuestrategi? Dækker strategien dine behov til fremtiden og samtidig beskytter mod store udsving og middelmådigt performende kapitalforvaltere? Kan du med en tilsvarende risiko optimere dit afkast og hvad vil det betyde for din formue på sigt?

Vi har hjulpet en familie med optimering af deres bestående investeringsløsning og tilpasset i forhold til deres ønsker og behov til fremtiden. Deres nuværende investeringsløsning er på 40 mio. kr., hvor midlerne er placeret i investeringsforeninger udbudt af en og samme kapitalforvalter.

Resultatet af optimeringen – ud fra samme risiko – er følgende:

Tilvalg af ”Best in class” værdipapirer ud fra en objektiv screening Identisk standard afvigelse (risiko) Back-track siden 2012 = Merafkast på i alt ca. 15 % . Med 90 % sandsynlighed vil porteføljen om 10 år have en værdi mellem 52,9 mio. og 84 mio. – hvor den bestående portefølje har en værdi mellem 34,9 mio. og 45,5 mio. Reducering af omkostninger med 248.000 kr. pr. år.

Den nye strategi medfører, at familiens behov dækkes, og at de fremadrettet kan leve af det løbende afkast samtidig med, at de kan kanalisere formuen til næste generation, hvilket ikke var tilfældet ved den tidligere løsning.

Alternative Investeringer

Categories
Investering

Alternative investeringer er en vigtig del af en robust portefølje hos formuende familier, da porteføljens overordnede risiko bliver reduceret, mens der er mulighed for at hente et fornuftigt risikojusteret afkast.

Alternative investeringer har i de seneste år været den aktivklasse, der har været allokeret flest ressourcer til hos Family Offices, da det traditionel investeringsmarked ikke har kunnet præsteret et attraktivt nok risikojusteret afkast.

En rundspørge blandt 26 Family Offices viser, at deres allokering til alternative investeringer blev halveret i 2019 til 25% fra 52% i 2018, mens allokeringen til aktier og obligationer er blevet forøget. #Trenden vender.

Størstedelen af Family Offices forventer at øge deres investeringer i teknologi og ESG i 2020, da de ser signifikante muligheder for afkast i disse områder.

I Imperium Family Office følger vi markedet for alternative investeringer tæt for at være med på de seneste trends til gavn for familierne.

Alternative Investeringer
Alternative Investeringer

Uvildig rådgivning til velhavende familier

Categories
Imperium FO Investering

Uvildig rådgivning hele vejen rundt til velhavende familier. Fra kapitalforvaltning og investeringsstrategi, finansiering over filantropi, overdragelse af formuen og uddannelse af næste generation. Dertil kommer adgang til et unikt netværk. Det hele båret af viden, værdier og ikke mindst ønsket om at gøre en stor forskel for kunderne.


”Et samarbejde hos os starter med, at vi laver en analyse af hele familiens situation. Her finder vi ud af, hvad der er vigtigt for dem, og hvor de gerne vil hen. Så laver vi en strategi for det. Den indeholder sjældent kun kapitalforvaltningsdelen, men kan også handle om, hvordan og hvornår formuen skal overdrages til børnene, og om der er filantropiske projekter, familien gerne vil tilgodese, hvilket der meget ofte er. Ved at komme hele vejen rundt i vores rådgivning frigør vi tid hos vores kunder, som de kan bruge til deres egne prioriteter, hvilket som oftest vil sige driftsselskabet eller familien” siger Johan Bangsborg, medstifter af Imperium Family Office.


”Det er et samarbejde, der oftest er meget tæt og baseret på tillid. Derfor er det også vigtigt, at vi har et fælles værdigrundlag med kunden. Vi accepterer kun penge, der er tjent på ordentlig vis, og kernen i vores arbejde er ’redelig rådgivning til redeligt tjente penge” siger Johan Bangsborg.

Voksende marked for uvildig rådgivning

Imperium Family Office blev startet så sent som i juni i 2019 af to partnere, der tidligere har haft deres rødder i bankernes private banking-afdelinger. Det er afdelinger, der netop har til formål at bistå velhavende kunder med rådgivning og formuepleje.


Virksomheden har afdelinger i hjertet af både København og Aarhus. De to grundlæggere, Johan Bangsborg og Zlatan Omerovic, samt Associate Frederik Bligaard har deres daglige gang på Gl. Kongevej i København, mens du i Aarhus kan møde Office Manager Hanne Tygesen og Client Director Heine Tygesen Larsen.

Voksende efterspørgsel på uvildig finansiel rådgivning er en stærk tendens, som stifterne bag selskabet har bidt mærke i:

“Vores virksomhed udspringer af familiernes ønske om at få en uafhængig rådgivning. Ved at være uafhængig og arbejde for familien undgår man interessekonflikter, og vores succes afspejles alene i familiens succes” siger Johan Bangsborg.

En forklaring på det voksende ønske om uvildighed kan være, at bankerne har haft en stribe dårlige sager over de senere år. Det gælder både i forbindelse med finanskrisen og hvidvaskskandalen. Det har påvirket kundernes tillid til bankerne. Som en yderligere forklaring har de samme kriser udløst mange restriktioner og reguleringer, så bankerne nu står med en betydelig administrativ byrde, som fylder meget i samarbejdet mellem rådgiver og kunde. Tiden til egentlig rådgivning er simpelthen blevet mindre. Derfor er det også blevet sværere at gøre en større forskel for kunderne.

En tredje forklaring kan være, at nye regler fra EU (MiFID II) fra 2018 kræver, at kapitalforvaltere og herunder bankerne, skal oplyse alle faktiske udgifter ved et investeringsprodukt. Det kan have været en øjenåbner for kunderne, i forhold til hvor meget de reelt betaler kapitalforvalterne for deres ydelser.


Uvildighed kan være værdifuld for en kunde, f.eks. i forhold til kapitalforvaltningen. Det typiske er, at investoren får kapitalforvalterens egne produkter med i kurven. Det er ikke nødvendigvis en fordel, da de færreste kapitalforvaltere er lige gode på alle områder. 

Ved at “cherry-picke” de bedste forvaltere til lige præcis det, de er gode til, er det muligt at løfte afkastet inden for den samme risikoprofil. Tilsvarende kan et family office som Imperium Family Office sende bank- og forsikringsaftaler i udbud for familierne for derved at opnå bedste og billigste løsning.

Helhedsrådgivning – også om det svære

”Ud over at bistå med at vælge de bedste kapitalforvaltere giver vi også en helhedsrådgivning. Selve kapitalforvaltningen er i virkeligheden kun en lille del af det, vi arbejder med for familierne. Vi rådgiver også på passivsiden. Og laver en formuestrategi, dvs. hvor meget skal investeres, hvor meget skal overdrages til næste generation, og om der er noget, der skal gives til godgørende formål. Filantropi er noget, vi gør meget ud af. Der er mange, der gerne vil give noget tilbage. Der rådgiver vi også i, hvordan det sker bedst muligt” siger Johan Bangsborg.


Et af de emner, som kan være ømtåleligt, og som mange virksomhedsejere og andre formuende kredser om, er, hvor meget af formuen og hvornår den skal gives videre til næste generation. Samt hvor meget skal børnene involveres og hvornår. Det er et emne, som kan være ømtåleligt, og som en del familier kan have svært ved at tage hul på. Faktisk viser undersøgelser foretaget af UBS og Campden Research, at for ca. 40 pct. af europæiske familieejede virksomheder tilknyttet et family office ligger der ikke en fast plan for næste generation, hvilket kan være et problem for både virksomhed, indtjening, ansatte og familien selv.

”Videregivelse af formuen er noget, vi ofte bruger meget tid på at drøfte med familierne. Vi bruger også meget tid på at tale med næste generation. Der hjælper vi også som en uafhængig part med at kortlægge mulighederne og formidle viden til børnene. Vores mission er at undervise, så hele familien kan navigere i det finansielle univers, så de rigtige beslutninger kan træffes” siger Johan Bangsborg

Adgang til unikt netværk

De netværk, Imperium Family Of- fice kan tilbyde sine kunder, kan være meget værdifulde og svært at finde andre steder. For selvom hver families situation er unik, er der også mange overvejelser, der går igen.

”Vi gør meget ud af at bringe familierne sammen, så man kan lære af hinandens erfaringer. Det giver en enorm synergieffekt. Det kan være noget helt lavpraktisk som at gå sammen om en investering til overvejelser af strategi i forbindelse med salg eller overdragelse af en virksomhed. For nylig havde vi en familie, der overvejede at sælge virksomheden, men var i tvivl om hvornår og hvordan. Vi havde så flere andre familier, der havde været i præcis den samme situation for 5-10 år siden. De havde været alle overvejelserne igennem og også gjort sig nogle erfaringer, som de kunne bringe videre til den familie, der lige nu sidder med overvejelserne” siger Johan Bangsborg.

”Det kan kun lade sig gøre, fordi vi kender familierne så godt. Hvis de ikke giver udtryk for deres drømme, og hvad de vil med deres liv og deres virksomhed, så ved vi jo heller ikke, hvad deres behov er. Når relationerne er så tætte, kan vi tilbyde en rådgivning og merværdi, der er svær at finde andre steder” siger Johan Bangsborg.

Aktiv vs Passiv kapitalforvaltning

Categories
Aktier Investering

Aktiv vs Passiv kapitalforvaltning

Forudsætningen for aktiv kapitalforvaltning er i hovedtræk, at man med nok dygtighed kan slå markedet og benchmark konsekvent. Dette blev for år tilbage udfordret af tilgange af passive fonde og har igennem længere tid skabt heftig debat om hvilken strategi, der er den rigtige. Vi bringer her en artikel, som giver indblik i udviklingen mellem de to strategier.

Udvikling i US – Aktiv vs Passiv

Udviklingen og efterspørgslen efter de passive fonde i US har igennem de seneste år været stærkt stigende. Udbuddet af billige fonde med eksponering mod specifikke markeder er væsentligt større i US end i resten af verden. Den seneste rapport fra Morningstar viser udviklingen i kapital-flow mellem passive og aktive fonde i US siden 2007, hvilket viser, at passive fonde nu har overhalet de aktive fonde i mængden af samlede investeringer.

Aktiv-vs-passiv
Aktiv vs passiv udviking i kapitalflow

SPIVA, som laver rapporter om aktive og passive kapitalforvaltere, har udgivet data på hvor mange aktive forvaltere, der har slået deres benchmark i en periode på 1 til 5 år

Aktiv-vs-passiv SPIVA analyse
Aktiv-vs-passiv analyse SPIVA

Analysen viser, at ca. 22 % af de aktive forvaltere i US slår deres benchmark over en 5-årig periode, mens de i 30 % af tilfældet slår benchmark på en periode mellem 1 og 3 år.

Som investor skal du stille dig selv spørgsmålet: Hvordan sikrer du, at dine investeringer er forvaltet blandt de 22 %, som outperformer deres benchmark?

Udvikling resten af verden – Aktiv vs Passiv

De seneste år har resten af verden ligeledes set en større udvikling for passive fonde – dog ikke i samme omfang som i USA. Ligeledes er der et mindre udbud af fonde i Europa.

Den seneste rapport fra Morningstar viser udviklingen af kapitalflow mellem passive og aktive fonde i resten af verden siden 2007. Spændet mellem de to typer af fonde er indsnævret, men de aktive fonde har stadig en større mængde placering.

Aktiv-vs-passiv-3
Aktiv vs passiv – udvikling i kapital

Hvad er baggrunden for en større placering hos de aktive fonde udenfor USA? Skyldes det et mere begrænset udbud af passive fonde, begrænset viden hos investorerne – eller klarer de aktive fonde sig bedre end de passive?

Ved at trække performance mellem aktiv og passiv i Europa ud via SPIVA-rapporten ser vi et lignende billede som i USA. KUN 22,5 % af de aktive forvaltere har slået benchmark og endnu færre over en periode på 1 og 3 år:

Aktiv-vs-passiv-7
Aktiv vs passiv – SPIVA performance

Nordiske Marked

Aktiv-vs-passiv nordiske marked
Aktiv vs passiv – det nordiske marked

Ser vi på det nordiske marked tegner samme billede sig på 5 og 3 års sigt som på de øvrige markeder. Den typiske investor i Norden er ”rådgivningssøgende” og bruger sin bank eller kapitalforvalter til styring af sine investeringer.

Med udgangspunkt i at kun 20 % slår benchmark, hvad er så sandsynligheden for, at samtlige af ens pengeinstituts eller kapitalforvalters produkter er blandt de 20 %? Hvad er sandsynligheden for, at de 20 % ligger spredt på forskellige forvaltere, og man har den optimale løsning ved at kombinere dem på tværs af udbydere?

På den anden side har du den aktive investor (stockpicking), som investerer selv eller i samråd med sin bank. Med udgangspunkt i at kun 20 % af de professionelle kapitalforvaltere slår deres benchmark over tid, er det så tiden og omkostningerne værd selv at forsøge slå markedet, og har man selv indsigt i sin egen performance? Vi husker alle de gode placeringer…

Omkostninger vs afkast

Et andet datapunkt er omkostninger – se her Morningstars analyse af afkastforskel over de seneste 10 år mellem aktive og passive fonde i forhold til deres omkostninger. Heraf fremgår det, at omkostningerne har en markant indvirkning på afkastet – hvor de billige passive fonde har bidraget til et merafkast i forhold til de dyre aktive fonde.

Aktiv-vs-passiv omkostninger vs afkastning
Aktiv vs passiv – omkostninger vs afkast

Et svært valg…

Aktiv vs passiv forvaltning er et stort tema, som i fremtiden vil fylde endnu mere, end det gør i dag. Hvad skal man vælge som investor? Pengeinstitutterne er fortalere for aktiv forvaltning, hvor der er andre i markedet, som er fortalere for placering i passive fonde. Vi mener, at en kombination af disse er den rigtige fordeling. Med den rette analyse kan man finde aktive forvaltere, som har lang track record, som outperformer i enkelte markeder. Ligesom vi ser markeder, hvor benchmark sjældent bliver slået, hvorfor investor er bedre stillet med en billig passiv fond.

Vores erfaring og analyser viser, at med en uvildig tilgang til porteføljesammensætning uden nogen form for binding til enkelte forvaltere, kan man som investor opnå et merafkast på 1-2 % pr. år og spare 0,5-1 % i omkostninger.

Tid vs. Timing

Categories
Aktier Investering

Timing af markedet er en vanskelig opgave, selv for professionelle investorer. Efter vores opfattelse er det vigtigt, at forblive investeret, i stedet for at forsøge at købe i bund og sælge på toppen. Omkostningen ved at misse de bedst performende dage har historisk set været signifikant. Langsigtede investorer har historisk set haft en større frekvens af positive afkast.

Omkostningerne ved ikke at kunne time markedet

Siden januar 1999, ville en investor, som investerede 20 år frem, ende med mere end et dobbelt så højt afkast end investoren, som undlod at investere i de 10 dage med størst afkast. Ved at øge perioden til 40 dage eller mere, ender afkastet negativt. Ved en langsigtet investeringsstrategi skades porteføljens performance ved mislykket markedstiming.