Imperium Family Office privatlivspolitik

Information om, hvordan Imperium Family Office behandler dine data
Her på siden finder du information om hvordan vi behandler dine personoplysninger når du er
kunde hos Imperium Family Office eller når du besøger hjemmesiden www.imperium-fo.dk
(herefter ”Hjemmesiden”).

Denne persondatapolitik indeholder således information om de kategorier af personoplysninger,
som vi behandler, hvordan vi behandler personoplysninger, hvornår personoplysninger slettes og
hvem vi deler dem med. Du kan også finde nærmere information om dine rettigheder i forbindelse
med vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan
du kontakte os, som dataansvarlig, via:

Imperium Family Office A/S
CVR-nr. 40 82 28 36
Hovedvagtsgade 6, 4. tv.
1103 København K
Telefon: + 45 76 300 400
E-mail: kontakt@imperium-fo.dk

Hvad er kundeoplysninger?
Kundeoplysninger er de oplysninger, som vi beder om i henhold til generel lovgivning og vores
interne politikker, så vi kan rådgive og servicere dig. Oplysninger kan være fortrolige oplysninger
eller personfølsomme oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan tage stilling til sagen.

Når der etableres et kundeforhold, skal Imperium Family Office have dokumentation for dit navn,
adresse og cpr. nr. ved fremsendelse af f.eks. pas eller anden billedlegitimation samt information
med din adresse. Har du adresse i udlandet, skal vi derudover have oplysninger om dit hjemland
(officielle bopælsland) samt dit skattenummer.

Har du givet andre adgang til din konto, som medkontohaver eller som fuldmægtig, skal vi have
tilsvarende oplysninger vedrørende denne eller de personer. Tilsvarende gælder, hvis der i din
virksomhed er personer, der kan tegne virksomheden (tegningsberettigede).
Derudover skal vi have information om formålet med din anmodning om engagement hos os,
ligesom vi skal kende til omfanget. Overfører du i forbindelse med etableringen eller senere større
beløb, beder vi om dokumentation for midlernes fremskaffelse, ligesom vi løbende undersøger
transaktionsmønstre og usædvanlige transaktioner til og fra dine konti.

Vores forpligtelser er baseret på internationale regler og gælder for alle kunder.

Hvis du er besøgende på Hjemmesiden vil vi, hvor det er relevant, indsamle information om dig og
din adfærd på Hjemmesiden, herunder din IP-adresse, hvilke sider du besøger på Hjemmesiden m.v.
Hvis du vil vide mere om, hvordan vi anvender cookies, kan du læse herom i vores cookiepolitik,
som ligeledes er tilgængelig på Hjemmesiden.

Såfremt du benytter dig af Hjemmesidens kontaktformular, indsamler vi ligeledes oplysninger om
dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer.

Hvordan behandler vi dine oplysninger?
Den indsamlede information behandles til brug for de ydelser, som du har efterspurgt hos os,
herunder udbud af finansielle tjenesteydelser, den rådgivning der følger disse ydelser, kundepleje,
kreditoropfølgning samt administration. Derudover bidrager oplysningerne til de lovpligtige
indberetninger, som vi foretager og statistikker til internt brug.

De oplysninger, som du sender til os eller giver telefonisk, gemmes og kan suppleres af yderligere
oplysninger fra f.eks. ejendoms- og personregistre i offentligt regi samt andre offentligt tilgængelige
registre, f.eks. CVR-registret.

Vi bruger oplysningerne til at behandle dit engagement hos os. Hvis du ikke ønsker at fremsende
oplysningerne, kan det begrænse de tilbud, som du vil modtage fra os.

Behandlingen af dine oplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra
a-c og litra f samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 litra 1 eller 4.

Videregives mine oplysninger?
Vi kan få behov for at gøre brug af ydelser fra tredjeparter, herunder IT-leverandører, udbydere af e-
mailsystemer og betalingsløsninger, udbydere af Hjemmesiden, samt hosting, back-up og andre
professionelle samarbejdspartnere, som gør det muligt for os at administrere kundeforholdet og
Hjemmesiden.

Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler med de af ovenstående parter, som er
databehandlere, for således at sikre, at disse er forpligtede til at træffe tilstrækkelige
sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af dine personoplysninger, ligesom de er forpligtede til
at sikre, at personoplysningerne forbliver fortrolige og i øvrigt sikre, at de overholder gældende
databeskyttelsesret.

Hvor det er nødvendigt at videresende dine oplysninger til brug for udarbejdelse af tilbud til dig, da
indhenter vi dit samtykke forud for videregivelsen.
Vi stiller derfor ved visse tilbud krav om, at du underskriver en samtykkeerklæring, der muliggør, at
vi kan videresende oplysninger, når vi anvender samarbejdspartnere, altså selskaber, der sammen os
leverer det endelige tilbud.

I tilfælde af misligholdelse af dit engagement hos os, kan vi sende oplysninger til
kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Videregivelse til samarbejdspartnere sker alene, hvor
det er nødvendigt til sikring af dig som kunde og vores engagement.

For at kunne gøre brug af samtlige ovennævnte samarbejdspartnere kan vi få behov for at overføre
personoplysninger til tredjeparter, som ikke er etableret i EU/EØS.

Hvis og i det omfang vi overfører dine personoplysninger til sådanne tredjeparter, etableret i
tredjelande, er vi forpligtede til at sikre, at overførslen er tilstrækkelig sikker, og at
overførselsgrundlaget er lovligt.

For mere information om overførsel af personoplysninger til tredjeparter, som ikke er etableret
i EU/EØS, eller om de aftaler, som ligger til grund herfor, kontakt os da på kontakt@imperium-
fo.dk.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Vi er forpligtede til at sikre, at de personoplysninger om dig, som vi behandler, til enhver tid er og
forbliver sikre og fortrolige. Vi har derfor implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger og
politikker, ligesom vi har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag for bedst muligt at beskytte
dine personoplysninger.

De af vores medarbejdere, som har adgang til personoplysninger, er underlagt
fortrolighedsforpligtelser.

Hvidvask og finansiering af terrorisme
For så vidt angår de oplysninger, som Imperium Family Office indhenter i forbindelse med
forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, behandles disse på særlig vis og søges ud af
Imperium Family Offices systemer på grundlag af en vurdering af kunden og omstændighederne.
Imperium Family Office opbevarer oplysninger og informationer, der er indhentet som led i disse
undersøgelser, sammen med dine øvrige oplysninger hos Imperium Family Office. Skulle det være
nødvendigt at foretage indberetning som led i Imperium Family Offices forpligtelser, anses denne
information dog som fortrolig og er ikke tilgængelig for dig som kunde.

Opbevaring af information modtaget fra dig
Vi behandler dine personlige oplysninger, så længe der er et sagligt formål hermed. Vi opbevarer
desuden din information i henhold til de lovgivningsmæssige krav, som vi som pengeinstitut er
underlagt. Det betyder, at visse dele af dine informationer skal gemmes i mindst 5 år efter ophør af
dit engagement hos os i henhold til hvidvasklovgivningen og i visse tilfælde længere, såfremt vi på
et tidspunkt kan blive bedt om at fremlægge denne information for en domstol. Efter denne periode
vil alle oplysninger, der er registreret hos os, blive slettet ved automatisk sletning.

Hvad er dine rettigheder?
Når vi behandler personoplysninger om dig, er du berettiget til at påberåbe dig en række rettigheder.

Du har således:
Ret til adgang: Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, ligesom
du kan bede os fremsende kopi af disse oplysninger.

Ret til berigtigelse:
Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på
anden måde mangelfulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget.

Ret til sletning:
Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os slette eller fjerne dine
personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve sletning, vil vi informere dig om
konsekvenserne af at gennemføre sletning.

Ret til begrænsning af behandling:
Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os om at
begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve begrænset
behandling, vil vi informere dig om konsekvenserne af denne begrænsning.

Ret til dataportabilitet: Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de
personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart
format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode
os om at overføre oplysningerne til en tredjepart efter dit valg.

Ret til at trække dit samtykke tilbage: Hvis vores behandling af dine personoplysninger hviler på
et samtykke, er du til enhver tid berettiget til at trække dette samtykke tilbage.

Ret til indsigelse: Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvilket vi
vil gøre, i det omfang du er berettiget til det. Vi vil informere dig om konsekvenserne af den
pågældende indsigelse, inden vi stopper behandlingen af dine personlige oplysninger

Ret til at klage: Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler dine
personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du rette henvendelse til os via
kontakt@imperium-fo.dk.

Ændring af persondatapolitikken
Vi kan få behov for at ændre denne persondatapolitik. Hvis det er muligt, vil vi underrette dig via e-
mail, såfremt vi foretager betydelige ændringer. Vi opfordrer dig dog til løbende at gennemlæse
denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi behandler dine personlige
oplysninger.

Senest opdateret august 2023.